DRP – Dvig ravni pismenosti

Ljudska univerza Radovljica je na podlagi  Javnega razpisa za sofinanciranje izobraževalnih programov za dvig ravni pismenosti in Projektno učenje za mlajše odrasle od 2010 do 2013, septembra  2010 začela izvajati program PUM in operacijo DRP.

V okviru operacija DRP bomo v obdobju 2010 do 2013 izvajali programe, ki so namenjeni zviševanju ravni pismenosti odraslim in spodbujanju vseživljenjskega učenja.  Operacijo DRP delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete  so razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja, prednostna usmeritev pa je izboljšanje  usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju. Izvajali bomo sledeče programe

RPO – Računalniška pismenost za odrasle,  2010-2013, 13 skupin
BZZ –  Branje za znanje in branje za zabavo,  2011-2013, 3 skupine
BIPS – Beremo in pišemo skupaj, 2011-2013, 2 skupini
UŽU – Moj korak, 2010-2013, 3 skupine
UŽU – Most do izobrazbe, 2011-2013, 2 skupini
UŽU –  Knjige so zame, 2011-2013, 2 skupini

RPO – RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE

http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013/

Javno veljavni program Računalniške pismenosti za odrasle od septembra 2010 poteka v okviru operacije DRP. V šolskem letu 2010/2011 smo program izvedli s petimi skupinami, v katere se je vključilo 77 udeležencev. V naslednjem šolskem letu bo RPO potekal še z osmimi skupinami.

Cilj programa je spodbuditi splošno računalniško pismenost med odraslimi, omogočiti vsem kar najbolje uporabljati osebni računalnik in spoznati prednosti njegove uporabe ter ponuditi osnovno računalniško usposabljanje, ki bo omogočilo aktivno vlogo vsem odraslim, ne glede na starost ali doseženo izobrazboi.  Program je namenjen vsem odraslim, ki računalnika še niso uporabljali in si želijo pridobiti temeljno znanje za delo z njim za potrebe poklicnega in vsakdanjega dela.

Vsebina:

 • spoznali se boste z računalnikom, se ga naučili uporabljati
 • naučili se boste uporabljati temeljna informacijska znanja (delo z datotekami, mapami itd.)
 • izdelali in oblikovali boste besedila s programom Microsoft Office Word 2007
 • uporaba interneta
 • uporaba elektronske točke

Trajanje: 60 ur
Prijave: preko celega leta
Cena: BREZPLAČNO
RPO – program (pdf)
RPO – gradivo (pdf)
RPO – vaje (zip)

UZU_MK

Program UŽU-MK je namenjen odraslim s posebnimi potrebami. Delo poteka v obliki projektnega učenja, v skupini 6 do 12 udeležencev in traja 120 ur. Program je organiziran tako, da se srečanja zaključijo v osmih mesecih. Delo v skupini vodita 2 usposobljena učitelja, izmed katerih je eden specialni in rehabilitacijski pedagog oz. defektolog. Program se izvaja v okviru izvajalske organizacije, ki je bila izbrana na razpisu Ministrstva za šolstvo in šport.

Glavni namen programa je obnavljanje in pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, kar udeležencem omogoča lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju, večjo samostojnost in odgovornost, vključevanje v različne družbene dejavnosti ter dvig samozavesti in posledično kakovosti življenja.

So odrasli, ki potrebujejo pomoč v vsakdanjih življenjskih okoliščinah – pri nakupih, na banki, pošti, v javnem prometu itn.

Udeležba v programu je brezplačna, program sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad.

MOJ KORAK – program (pdf)

UZU_MI

Program UŽU-MI je namenjen manj izobraženim odraslim, ki se želijo vključiti v izobraževanje za pridobitev poklica oz. stopnje izobrazbe. Delo poteka v obliki projektnega učenja, v skupini 10 do 12 udeležencev in traja 120 ur (ki se izpeljejo v obdobju treh mesecev). Delo v skupini vodita 2 usposobljena učitelja, ki program izvajata v okviru izvajalske organizacije, ki je bila izbrana na razpisu Ministrstva za šolstvo in šport.

Glavni namen programa je, da udeleženci pridobijo učne navade, tehnike in spretnosti, ki jim bodo olajšale ponoven vstop v izobraževanje, hkrati pa osvežujejo tudi znanje, ki jim pomaga pri reševanju vsakodnevnih problemov.

Zaradi časa, ki je pretekel od zaključka šolanja, mnogi odrasli potrebujejo osvežitev znanja. Za pridobivanje višje stopnje izobrazbe pa so temeljne spretnosti, povezane s pismenostjo, ključnega pomena za usvajanje učnih vsebin in izkazovanje naučenega pri preverjanju znanja.

Udeležba v programu je brezplačna, program sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad.

MOST DO IZOBRAZBE – program (pdf)

Program Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Knjige so zame je namenjen manj izobraženim odraslim v aktivni življenjski dobi, ki so zaključili osnovnošolsko obveznost in praviloma nimajo dosežene srednješolske izobrazbe.

Cilj programa je pri udeležencih izboljšati bralno pismenost, izboljšali demokratični dialog znotraj skupine, razviti strpnost in solidarnost, razviti sposobnost analitičnega in kritičnega razmišljanja o prebranem in izboljšati motiviranost za izobraževanje in vseživljenjsko učenje. Program zajema priporočene splošne in posebne vsebine, v okviru katerih učitelji izbirajo konkretne teme glede na ciljno skupino udeležencev in izbrano literaturo. Udeležencem tekom njihove vključenosti v program nudimo svetovanje, konzultacije in učno pomoč.

Nekatere splošne, življenjske vsebine iz literature:

 • Osebna identiteta (ime, priimek, naslov, telefon, starost, datum in kraj rojstva, stan, osebni dokumenti, državljanstvo, poreklo, poklic, interesi, konjički, videz, značaj, temperament, razpoloženja in čustvena stanja, počutje).
 • Družina in dom (člani družine in odnosi med njimi, prazniki in družinske navade).
 • Osebna razmerja (odnosi med ljudmi – moški, ženske, formalni-neformalni, prijateljstvo).
 • Prosti čas (konjički, zabava, obiski različnih prireditev, obisk knjižice, kino, gledališče, koncerti, radio, televizija, šport in rekreacija, ples, počitnice, dopust).
 • Turizem (države, dežele mesta in znamenitosti, orientacija, transport, namestitev prenočevanje, osebni dokumenti, prtljaga).
 • Telo in zdravje (osebna higiena in kozmetika, fizično in psihično počutje, bolezni, zdravstveno zavarovanje, zdravstvene storitve, prva pomoč).
 • Ekonomika (nakupi, moda in oblačila, cene in razprodaje, reklame, mere, uteži, denar, načini plačevanja, različne storitve).
 • Hrana in pijača (jedi in pijače, obedi, obroki, recepti, restavracije, jedilni listi, naročanje, zdrava/nezdrava prehrana).
 • Javno življenje (javni napisi, reklame, pošta, telefon, banka, šola carina, promet, policija, prva pomoč, bolnišnica, servisi razne informacije).
 • Kultura in družba (vrste umetnosti, zgodovinske in druge zanimivosti, jezik, vera, prazniki, šege in navade, aktualni dogodki, življenjski standard).
 • Mediji (radio, televizija, tisk, medmrežje).
 • Naravno okolje (ure, deli dneva, meseci, letni časi, koledar, vreme, podnebje, dežele in pokrajine, rastline in živali, poseganje v naravo, ekologija).

Posebne vsebine:

 • Književnost (umetnostno, neumetnostno besedilo, trivialna literatura/šund, vrste besedil, značilnosti, ustvarjalci, dela).
 • Zgodovina in filozofija (pomembni zgodovinski dogodki, povezani z dogajalnim časom literarnega dela, doba, gospodarstvo, pomembna odkritja, filozofski nauki in razmerje do sodobnega časa).
 • Oblikovanje literarnega prostora in časa (razmerje do realnega prostora, poimenovanja, ljudje, pokrajina).
 • Liki literarnih del (kako so predstavljeni, je možen opis, značajske lastnosti , primerjava z resničnimi osebami, primerjava s samim seboj).
 • Dogajanje oz. razvijanje zgodbe (potek dogajanja, bistveni dogodki, razplet zgodbe, možni drugačni razpleti, pod katerimi pogoji, kako bi v zgodbi ravnali udeleženci, če bi bili v enaki situaciji, poznajo morda podobne realne življenjske zgodbe).
Trajanje programa:
Program traja 25 ur.

 

Pogoji za uspešen zaključek programa:

Pogoj, ki je potreben za uspešen zaključek programa je aktivno sodelovanje pri načrtovanju in izpeljavi programa in 80 odstotna prisotna udeležba s strani udeležencev.


Operacijo delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013; 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 2.: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.

UZU_BIPS

Program UŽU-BIPS je namenjen manj izobraženim staršem, ki imajo otroka v prvem triletju devetletke in mu želijo pomagati pri šolskem delu, pa ne vedo kako. Delo poteka v obliki projektnega učenja, v skupini 6 do 8 staršev, ki obiskujejo program hkrati s svojimi otroki. Program traja 50 ur, 25 ur pa se izpelje v obliki vodenega domačega dela. Program se predvidoma zaključi v obdobju treh mesecev. Delo v skupini vodita 2 usposobljena učitelja, ki program izvajata v okviru izvajalske organizacije, ki je bila izbrana na razpisu Ministrstva za šolstvo in šport.

Glavni namen programa je pomagati staršem pri spoznavanju načinov spodbujanja in motiviranja otroka za šolsko delo, razvijanje sodelovalnega učenja, hkrati pa starši osvežujejo tudi lastno znanje, ki jim pomaga pri reševanju vsakodnevnih problemov.

Z zviševanjem ravni pismenosti staršev se ustvarjajo boljše možnosti za šolanje njihovih otrok.

Udeležba v programu je brezplačna, program sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad.

BEREMO IN PIŠEMO SKUPAJ – program

RPO

RPO – RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE

http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013/

Javno veljavni program Računalniške pismenosti za odrasle od septembra 2010 poteka v okviru operacije DRP. V šolskem letu 2010/2011 smo program izvedli s petimi skupinami, v katere se je vključilo 77 udeležencev. V naslednjem šolskem letu bo RPO potekal še z osmimi skupinami.

Cilj programa je spodbuditi splošno računalniško pismenost med odraslimi, omogočiti vsem kar najbolje uporabljati osebni računalnik in spoznati prednosti njegove uporabe ter ponuditi osnovno računalniško usposabljanje, ki bo omogočilo aktivno vlogo vsem odraslim, ne glede na starost ali doseženo izobrazboi.  Program je namenjen vsem odraslim, ki računalnika še niso uporabljali in si želijo pridobiti temeljno znanje za delo z njim za potrebe poklicnega in vsakdanjega dela.

Vsebina:

 • spoznali se boste z računalnikom, se ga naučili uporabljati
 • naučili se boste uporabljati temeljna informacijska znanja (delo z datotekami, mapami itd.)
 • izdelali in oblikovali boste besedila s programom Microsoft Office Word 2007
 • uporaba interneta
 • uporaba elektronske točke

Trajanje: 60 ur
Prijave: preko celega leta
Cena: BREZPLAČNO
RPO – program (pdf)
RPO – gradivo (pdf)
RPO – vaje (zip)

UŽU - Moj korak
UZU_MK

Program UŽU-MK je namenjen odraslim s posebnimi potrebami. Delo poteka v obliki projektnega učenja, v skupini 6 do 12 udeležencev in traja 120 ur. Program je organiziran tako, da se srečanja zaključijo v osmih mesecih. Delo v skupini vodita 2 usposobljena učitelja, izmed katerih je eden specialni in rehabilitacijski pedagog oz. defektolog. Program se izvaja v okviru izvajalske organizacije, ki je bila izbrana na razpisu Ministrstva za šolstvo in šport.

Glavni namen programa je obnavljanje in pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, kar udeležencem omogoča lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju, večjo samostojnost in odgovornost, vključevanje v različne družbene dejavnosti ter dvig samozavesti in posledično kakovosti življenja.

So odrasli, ki potrebujejo pomoč v vsakdanjih življenjskih okoliščinah – pri nakupih, na banki, pošti, v javnem prometu itn.

Udeležba v programu je brezplačna, program sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad.

MOJ KORAK – program (pdf)

UŽU - Most do izobrazbe
UZU_MI

Program UŽU-MI je namenjen manj izobraženim odraslim, ki se želijo vključiti v izobraževanje za pridobitev poklica oz. stopnje izobrazbe. Delo poteka v obliki projektnega učenja, v skupini 10 do 12 udeležencev in traja 120 ur (ki se izpeljejo v obdobju treh mesecev). Delo v skupini vodita 2 usposobljena učitelja, ki program izvajata v okviru izvajalske organizacije, ki je bila izbrana na razpisu Ministrstva za šolstvo in šport.

Glavni namen programa je, da udeleženci pridobijo učne navade, tehnike in spretnosti, ki jim bodo olajšale ponoven vstop v izobraževanje, hkrati pa osvežujejo tudi znanje, ki jim pomaga pri reševanju vsakodnevnih problemov.

Zaradi časa, ki je pretekel od zaključka šolanja, mnogi odrasli potrebujejo osvežitev znanja. Za pridobivanje višje stopnje izobrazbe pa so temeljne spretnosti, povezane s pismenostjo, ključnega pomena za usvajanje učnih vsebin in izkazovanje naučenega pri preverjanju znanja.

Udeležba v programu je brezplačna, program sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad.

MOST DO IZOBRAZBE – program (pdf)

UŽU - Knjige so zame

Program Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Knjige so zame je namenjen manj izobraženim odraslim v aktivni življenjski dobi, ki so zaključili osnovnošolsko obveznost in praviloma nimajo dosežene srednješolske izobrazbe.

Cilj programa je pri udeležencih izboljšati bralno pismenost, izboljšali demokratični dialog znotraj skupine, razviti strpnost in solidarnost, razviti sposobnost analitičnega in kritičnega razmišljanja o prebranem in izboljšati motiviranost za izobraževanje in vseživljenjsko učenje. Program zajema priporočene splošne in posebne vsebine, v okviru katerih učitelji izbirajo konkretne teme glede na ciljno skupino udeležencev in izbrano literaturo. Udeležencem tekom njihove vključenosti v program nudimo svetovanje, konzultacije in učno pomoč.

Nekatere splošne, življenjske vsebine iz literature:

 • Osebna identiteta (ime, priimek, naslov, telefon, starost, datum in kraj rojstva, stan, osebni dokumenti, državljanstvo, poreklo, poklic, interesi, konjički, videz, značaj, temperament, razpoloženja in čustvena stanja, počutje).
 • Družina in dom (člani družine in odnosi med njimi, prazniki in družinske navade).
 • Osebna razmerja (odnosi med ljudmi – moški, ženske, formalni-neformalni, prijateljstvo).
 • Prosti čas (konjički, zabava, obiski različnih prireditev, obisk knjižice, kino, gledališče, koncerti, radio, televizija, šport in rekreacija, ples, počitnice, dopust).
 • Turizem (države, dežele mesta in znamenitosti, orientacija, transport, namestitev prenočevanje, osebni dokumenti, prtljaga).
 • Telo in zdravje (osebna higiena in kozmetika, fizično in psihično počutje, bolezni, zdravstveno zavarovanje, zdravstvene storitve, prva pomoč).
 • Ekonomika (nakupi, moda in oblačila, cene in razprodaje, reklame, mere, uteži, denar, načini plačevanja, različne storitve).
 • Hrana in pijača (jedi in pijače, obedi, obroki, recepti, restavracije, jedilni listi, naročanje, zdrava/nezdrava prehrana).
 • Javno življenje (javni napisi, reklame, pošta, telefon, banka, šola carina, promet, policija, prva pomoč, bolnišnica, servisi razne informacije).
 • Kultura in družba (vrste umetnosti, zgodovinske in druge zanimivosti, jezik, vera, prazniki, šege in navade, aktualni dogodki, življenjski standard).
 • Mediji (radio, televizija, tisk, medmrežje).
 • Naravno okolje (ure, deli dneva, meseci, letni časi, koledar, vreme, podnebje, dežele in pokrajine, rastline in živali, poseganje v naravo, ekologija).

Posebne vsebine:

 • Književnost (umetnostno, neumetnostno besedilo, trivialna literatura/šund, vrste besedil, značilnosti, ustvarjalci, dela).
 • Zgodovina in filozofija (pomembni zgodovinski dogodki, povezani z dogajalnim časom literarnega dela, doba, gospodarstvo, pomembna odkritja, filozofski nauki in razmerje do sodobnega časa).
 • Oblikovanje literarnega prostora in časa (razmerje do realnega prostora, poimenovanja, ljudje, pokrajina).
 • Liki literarnih del (kako so predstavljeni, je možen opis, značajske lastnosti , primerjava z resničnimi osebami, primerjava s samim seboj).
 • Dogajanje oz. razvijanje zgodbe (potek dogajanja, bistveni dogodki, razplet zgodbe, možni drugačni razpleti, pod katerimi pogoji, kako bi v zgodbi ravnali udeleženci, če bi bili v enaki situaciji, poznajo morda podobne realne življenjske zgodbe).
Trajanje programa:
Program traja 25 ur.

 

Pogoji za uspešen zaključek programa:

Pogoj, ki je potreben za uspešen zaključek programa je aktivno sodelovanje pri načrtovanju in izpeljavi programa in 80 odstotna prisotna udeležba s strani udeležencev.


Operacijo delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013; 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 2.: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.

UŽU - BIPS
UZU_BIPS

Program UŽU-BIPS je namenjen manj izobraženim staršem, ki imajo otroka v prvem triletju devetletke in mu želijo pomagati pri šolskem delu, pa ne vedo kako. Delo poteka v obliki projektnega učenja, v skupini 6 do 8 staršev, ki obiskujejo program hkrati s svojimi otroki. Program traja 50 ur, 25 ur pa se izpelje v obliki vodenega domačega dela. Program se predvidoma zaključi v obdobju treh mesecev. Delo v skupini vodita 2 usposobljena učitelja, ki program izvajata v okviru izvajalske organizacije, ki je bila izbrana na razpisu Ministrstva za šolstvo in šport.

Glavni namen programa je pomagati staršem pri spoznavanju načinov spodbujanja in motiviranja otroka za šolsko delo, razvijanje sodelovalnega učenja, hkrati pa starši osvežujejo tudi lastno znanje, ki jim pomaga pri reševanju vsakodnevnih problemov.

Z zviševanjem ravni pismenosti staršev se ustvarjajo boljše možnosti za šolanje njihovih otrok.

Udeležba v programu je brezplačna, program sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad.

BEREMO IN PIŠEMO SKUPAJ – program

BZZ
 

Comments are closed.