Katalog informacij javnega značaja

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Ljudska univerza Radovljica
Odgovorna uradna oseba: Mateja Rozman Amon
Datum zadnje spremembe: 26.03.2010
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.lu-r.si
Druge oblike kataloga: Katalog je v tiskani obliki dostopen v tajništvu LU Radovljica v času uradnih ur vsak delovni dan od 7.00 do15.00.

Podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja zavoda: Ljudska univerza Radovljica je javni zavod za izobraževanje odraslih in opravlja svojo dejavnost na področju občin ustanoviteljic Radovljica, Bled, Gorje in Bohinj.
Zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe na področju izobraževanja odraslih in na podlagi Odloka o ustanovitvi Ljudske univerze Radovljica št. 04/2-3321-59 z dne 31. 10. 1959 opravlja naslednje dejavnosti:

 • osnovnošolsko splošno izobraževanje
 • srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
 • višje strokovno izobraževanje
 • visoko strokovno izobraževanje
 • univerzitetno izobraževanje
 • drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
 • drugo založništvo
 • drugo tiskarstvo
 • trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
 • dejavnost slaščičarn, kavarn
 • računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
 • prevajanje
 • fotokopiranje in drugo razmnoževanje
 • druga splošna tajniška dela
 • druge socialne dejavnosti
 • Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vložno številko 1432/91

Organigram organa:

Kontaktni podatki uradne osebe ali oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Uradne osebe: Mateja Rozman Amon

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Državni predpisi ZAKONI:

 • Zakon o zavodih
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
 • Zakon o izobraževanju odraslih
 • Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
 • Zakon o osnovni šoli
 • Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah
 • Zakon o maturi
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Zakon o javnih financah
 • Zakon o javnih naročilih
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Zakon o avtorskih in sorodnih predpisih
 • Kolektivna pogodba za javni sektor
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
 • Pravilniki, sprejeti na Svetu LUR
 • Predpisi lokalnih skupnosti: http://www.radovljica.si
 • Predpisi EU: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/sl/index.htm
Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc:

 • katalog evidence o stroških dela
 • katalog evidence o zaposlenih
 • katalog evidence o zunanjih in pogodbenih sodelavcev
Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
 • Seznam vsebinskih sklopov: Letni delovni načrt za posamezno šolsko leto
 • Poročilo o delu LURa za posamezno koledarsko leto
 • Poročilo o delu na področju kakovosti
 • Razpis za vpis odraslih v posameznem šolskem letu