Poklicna matura

POKLICNA MATURA

Poklicna matura je državni izpit.

S poklicno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov, srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja, poklicnega tečaja ter usposobljenost za visokošolski študij.

logo_insidePoklicna matura je oblika zaključnega izpita. Z opravljeno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo, hkrati pa daje poklicna maturo pravico do nadaljevanja študija v višjih in v visokih strokovnih programih brez dodatnih pogojev.

Pogoje, način in postopke PM določa Pravilnik o poklicni maturi (UL RS, št. 44/08) in Zakon o maturi (UL RS, št. 1/07).

S poklicno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja, poklicnega tečaja ter usposobljenost za visokošolski študij.

Poklicna matura je oblika zaključnega izpita. Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo.

Pogoji za opravljanje poklicne mature
Poklicno maturo lahko opravlja vsak, ki je:

 • uspešno končal 4. letnik izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja,
 • uspešno končal 2. letnik izobraževalnega programa poklicno-tehniškega izobraževanja,
 • zaključil 4. letnik gimnazije in opravil poklicni tečaj,
 • opravil mojstrski izpit.

Prijava in izpitni roki
Kandidat se k poklicni maturi prijavi na tisti šoli oz. organizaciji za izobraževanje odraslih, na katero je bil vpisan v času izobraževanja oz. kjer je končal zadnji letnik, do roka, določenega s koledarjem poklicne mature. Kandidati s posebnimi potrebami prijavi priložijo izpolnjen obrazec »Uveljavljanje pravic pravic kandidata/-ke s posebnimi potrebami pri opravljanju mature«.

Abecedni seznam vseh izobraževalnih programov, v katerih je mogoče opravljati poklicno maturo, je objavljen v maturitetnem izpitnem katalogu za poklicno maturo.

Kandidat se k poklicni maturi prijavi na šoli, kjer je opravil zaključni letnik.

Poklicna matura vsako leto poteka v treh rokih, spomladanskem, jesenskem in zimskem. Dijak se lahko prijavi h kateremkoli roku.

Šola lahko za dijake zaključnih letnikov v okviru priprav na poklicno maturo izvede predmaturitetni preizkus. Obseg, način in rok opravljanja predmaturitenega preizkusa določi šolska maturitetna komisija.

Obrazce za prijavo k poklicni maturi lahko najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Opravljanje poklicne mature v dveh delih
Poklicna matura se praviloma opravlja v celoti, kar pomeni, da je treba izpite iz vseh štirih predmetov opraviti v enem izpitnem roku (spomladanskem, jesenskem ali zimskem).

Maturo v dveh delih, v dveh zaporednih rokih, lahko izjemoma opravljajo:

 • kandidati brez statusa dijaka – če želi tak kandidat opravljati maturo v dveh delih, mora to navesti že v prijavi,
 • kandidati s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi,
 • drugi kandidati, ki jim opravljanje poklicne mature v dveh delih na podlagi utemeljene vloge in priloženih dokazil dovoli Državna komisija za poklicno maturo.

Razlika med poklicno in splošno maturo glede nadaljnjega študija je v tem, da splošna matura omogoča vpis v vse študijske programe, višješolske, visokošolske in univerzitetne, poklicna pa le v višješolske in visokošolske, ne pa tudi v univerzitetne.

Poklicni maturanti, ki se želijo vpisati na univerzitetni študij, morajo ob poklicni maturi opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Vpisa na univerzitetni študij z opravljeno poklicno maturo ne omogočajo prav vsi univerzitetni študijski programi, vendar pa velika večina. Različni univerzitetni programi zahtevajo takšen izpit iz različnih predmetov – to je razvidno iz vsakoletnega razpisa za vpis, objavljenega na spletni strani visokošolske prijavno-informacijske službe.

Posamezne izpite splošne mature lahko opravljajo poklicni maturanti, ki:

 • so že opravili poklicno maturo,
 • so se prijavili k poklicni maturi,

vendar le, če je ta izpit pogoj ali kriterij za vpis v visokošolski program.

Za opravljanje izpita iz posameznega predmeta splošne mature se kandidat prijavi na šolo z gimnazijskim programom v enakih rokih, kot veljajo za splošno maturo (ponavadi je to istočasno s prijavo na poklicno maturo). Na izbrani šoli dobi kandidat vse informacije o prijavi in opravljanju izpita.

Kandidati opravljajo poklicno maturo iz 4 predmetov.

Skupni del:

 • prvi predmet je vedno materinščina – slovenščina oz. italijanščina ali madžarščina na narodno mešanem območju,
 • drugi predmet je temeljni strokovno-teoretični predmet.

Navodila za pripravo izpitnih kompletov za drugi predmet poklicne mature

Izbirni del:

 • tretji predmet je matematika ali tuji jezik (angleščina, nemščina, italijanščina) ali drugi jezik (slovenščina kot drugi jezik, italijanščina kot drugi jezik),
 • pri četrtem predmetu kandidati opravljajo različne oblike praktičnega dela v poklicu oz. stroki (izdelek, storitev, seminarska naloga, projektno delo itd. z zagovorom).

Pisne izpite iz prvega, drugega (vzgoja predšolskega otroka in zdravstvena nega) in tretjega predmeta pripravlja Ric, izpite iz ostalih drugih in četrtega predmeta pa Center za poklicno izobraževanje. Za drugi in četrti predmet so seznami predmetov oz. možnosti praktičnega izpita za vsak izobraževalni program navedeni v maturitetnem izpitnem katalogu za poklicno maturo.

Predmeti poklicne mature (Ric)

Prvi predmet
slovenščina
italijanščina
madžarščina

Tretji predmet
matematika
angleščina
nemščina
italijanščina kot tuji in drugi jezik
slovenščina kot drugi jezik

Drugi predmet

EKONOMSKI TEHNIK

2. PREDMET – IZPITNI KATALOG – gospodarstvo

4. PREDMET –  IZPITNI KATALOG – izdelek oziroma storitev in zagovor

GASTRONOMSKO TURISTIČNI TEHNIK

2. PREDMET – IZPITNI KATALOG – gastronomija in turizem s podjetništvom

4. PREDMET –  IZPITNI KATALOG – izdelek oziroma storitev in zagovor

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

2. PREDMET – IZPITNI KATALOG – računalništvo

4. PREDMET –  IZPITNI KATALOG – izdelek oziroma storitev in zagovor

 

Predmetni izpitni katalogi za drugi predmet poklicne mature

Zimski izpitni rok poklicne mature 2019
5. december 2019
Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli
24. januar 2020
Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov
30. januar 2020
Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
3. februar 2020
Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit
4. februar 2020
Matematika, Angleščina, Nemščina, Slovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit– pisni izpit
5. februar 2020
2. predmet – pisni izpit
Od 6. do 15. februarja 2020
Ustni izpiti in 4. predmet
4. marec 2020
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
7. marec 2020
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli
Spomladanski izpitni rok poklicne mature 2020
15. november 2019
Rok za oddajo predprijave
31. marec 2020
Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli
20. maj 2020
Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov
26. maj 2020
Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
30. maj 2020
Angleščina – pisni izpit
1. junij 2020
Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit
6. junij 2020
Matematika – pisni izpit
9. junij 2020
Nemščina – pisni izpit
11. junij 2020
2. predmet – pisni izpit
15. junij 2020
Slovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit
Od 13. do 23. junija 2020
Ustni izpiti in 4. predmet
OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem spolšne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 6. junija in 13. junija 2020.
7. julij 2020
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
10. julij 2020
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli
Jesenski izpitni rok poklicne mature 2019
8. julij 2020
Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli
14. avgust 2020
Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov
20. avgust 2020
Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
24. avgust 2020
Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit
25. avgust 2020
Matematika – pisni izpit
28. avgust 2020
Angleščina, Nemščina, Slovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit
31. avgust 2020
2. predmet – pisni izpit
Od 24. avgusta do 3. septembra 2020
Ustni izpiti in 4. predmet
8. september 2020
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
11. september 2020
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

Kandidati opravljajo poklicno maturo iz 4 predmetov.

Skupni del:

 • prvi predmet je vedno materinščina – slovenščina oz. italijanščina ali madžarščina na narodno mešanem območju,
 • drugi predmet je temeljni strokovno-teoretični predmet.

Navodila za pripravo izpitnih kompletov za drugi predmet poklicne mature

Izbirni del:

 • tretji predmet je matematika ali tuji jezik (angleščina, nemščina, italijanščina) ali drugi jezik (slovenščina kot drugi jezik, italijanščina kot drugi jezik),
 • pri četrtem predmetu kandidati opravljajo različne oblike praktičnega dela v poklicu oz. stroki (izdelek, storitev, seminarska naloga, projektno delo itd. z zagovorom).

Pisne izpite iz prvega, drugega (vzgoja predšolskega otroka in zdravstvena nega) in tretjega predmeta pripravlja Ric, izpite iz ostalih drugih in četrtega predmeta pa Center za poklicno izobraževanje. Za drugi in četrti predmet so seznami predmetov oz. možnosti praktičnega izpita za vsak izobraževalni program navedeni v maturitetnem izpitnem katalogu za poklicno maturo.

Predmeti poklicne mature (Ric)

Prvi predmet
slovenščina
italijanščina
madžarščina

Tretji predmet
matematika
angleščina
nemščina
italijanščina kot tuji in drugi jezik
slovenščina kot drugi jezik

Drugi predmet

EKONOMSKI TEHNIK

2. PREDMET – KATALOG ZNANJ- gospodarstvo

4. PREDMET-KATALOG ZNANJ-izdelek oziroma storitev in zagovor

GASTRONOMSKO TURISTIČNI TEHNIK

2. PREDMET-KATALOG ZNANJ-gastronomija in turizem s podjetništvom

4. PREDMET-KATALOG ZNANJ-izdelek oziroma storitev in zagovor

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

2. PREDMET-KATALOG ZNANJ-računalništvo

4. PREDMET-KATALOG ZNANJ-izdelek oziroma storitev in zagovor

Predmetni izpitni katalogi za drugi predmet poklicne matur

Delna eksternost poklicne mature
Prvi in tretji predmet poklicne mature sta delno eksterna: naloge in vprašanja ter navodila za ocenjevanje pisnega dela pripravijo člani državne predmetne komisije za poklicno maturo za posamezen predmet. To pomeni, da vsi kandidati rešujejo enake izpitne pole na isti dan, določen s koledarjem poklicne mature.

Pri ustnem delu prvega in tretjega predmeta pa člani državnih predmetnih komisij pripravijo le splošna navodila, s pomočjo katerih aktiv učiteljev sestavi naloge in vprašanja za ustni del. Prav tako so tudi pri drugem in četrtem predmetu eksterno pripravljena le okvirna navodila za sestavljanje nalog, točkovanje in ocenjevanje, ki jih šolam posreduje Center za poklicno izobraževanje.

Katalog izobraževanj

Ocenjevalci pri poklicni maturi
Pisni izpit ocenjujejo učitelji posameznega predmeta na šoli. Vsak kandidat dobi šifro, tako da sta njegovo ime in priimek ocenjevalcu neznana.

Drugo izpitno polo iz slovenščine (italijanščine ali madžarščine) ter iz tujega ali drugega jezika lahko točkujeta dva neodvisna ocenjevalca. Kadar se število točk med njima razlikuje, se upošteva povprečje.

Ustni izpit opravlja kandidat pred šolsko izpitno komisijo. Izpraševalec pri ustnem izpitu je praviloma učitelj, ki je kandidata poučeval v zadnjem letniku. Ustni izpit točkuje šolska izpitna komisija na predlog izpraševalca.

Praktični izpit (izdelek, storitev, izpitni nastop) točkuje šolska izpitna komisija na predlog mentorja. Zagovor praktičnega izpita se opravlja in točkuje ločeno.

Način izračuna ocene
Uspeh pri pisnem in ustnem izpitu oz. praktičnem izpitu in zagovoru se ocenjuje v točkah in v razmerju tako, kakor je opredeljeno v predmetnem izpitnem katalogu za posamezni predmet in v navodilih za ocenjevanje. Skupno število točk pri izpitu je vsota točk, ki jih kandidat doseže pri posameznih delih izpita. Najvišji skupni dosežek pri posameznem predmetu je sto odstotnih točk (100 %).

Državna komisija za poklicno maturo na predlog državnih predmetnih komisij v spomladanskem roku določi merila za pretvorbo točk v ocene (koliko odstotnih točk je pri posameznem predmetu potrebnih za določeno oceno). Enaka merila veljajo tudi za jesenski in zimski izpitni rok. Za drugi in četrti predmet merila za pretvorbo točk v ocene določi šolska maturitetna komisija v spomladanskem izpitnem roku, in tudi ta veljajo še za jesenski in zimski rok.

Znanje pri poklicni maturi se ocenjuje s klasično petstopenjsko ocenjevalno lestvico, ki obsega ocene nezadostno (1), zadostno (2), dobro (3), prav dobro (4) in odlično (5). Kandidat je pri predmetu uspešno opravil izpit, če je dosegel vsaj oceno zadostno (2).

Pretvorbo točk v ocene v skladu s sprejetimi merili opravi šolska maturitetna komisija pri vseh maturitetnih predmetih in za vse kandidate na šoli.

Dodatne točke pri izpitih na višji ravni zahtevnosti in pri slovenščini (madžarščini oz. italijanščini)
Za predmete, ki jih kandidati opravljajo na višji ravni zahtevnosti, in pri slovenščini (madžarščini oziroma italijanščini) je ocenjevalna lestvica ustrezno povišana tako, da kandidat dobi tudi točkovno oceno od 1 do 8, in sicer:

 • 1 v celotnem intervalu odstotnih točk za oceno nezadostno (1),
 • 2 v celotnem intervalu odstotnih točk za oceno zadostno (2),
 • 3 v spodnjem delu intervala odstotnih točk za oceno dobro (3),
 • 4 v zgornjem delu intervala odstotnih točk za oceno dobro (3),
 • 5 v spodnjem delu intervala odstotnih točk za oceno prav dobro (4),
 • 6 v zgornjem delu intervala odstotnih točk za oceno prav dobro (4),
 • 7 v spodnjem delu intervala odstotnih točk za oceno odlično (5),
 • 8 v zgornjem delu intervala odstotnih točk za oceno odlično (5).

Načelo pogojno pozitivne ocene
Za opravljeno poklicno maturo mora kandidat pri vseh predmetih doseči vsaj oceno zadostno (2). Ne glede na to pa je kandidat pri predmetu, pri katerem je dosegel vsaj 80 % točk, potrebnih za zadostno oceno, pri tem predmetu ocenjen z oceno zadostno (2), če je pri vseh ostalih predmetih dosegel najmanj oceno dobro (3).

Splošni uspeh pri poklicni maturi
Kandidat opravi poklicno maturo, če pri vseh maturitetnih izpitih doseže pozitivno oceno.

Splošni uspeh je izražen v točkah in predstavlja seštevek doseženih ocen pri posameznih predmetih. Pri prvem predmetu poklicne mature lahko kandidat doseže pozitivne ocene 2–8, pri ostalih predmetih pa 2–5, kar pomeni, da je najvišji možni uspeh 23 točk (1 x 8 + 3 x 5 točk).

Kandidat opravi poklicno maturo z izjemnim uspehom, če doseže ali preseže število točk, ki jih za posamezno leto določi Državna komisija za poklicno maturo. Doslej so morali t.i. »zlati maturanti« za spričevalo s pohvalo doseči vsaj 22 točk.

Ocenjevanje kandidatov s posebnimi potrebami
Kandidatom s posebnimi potrebami se lahko prilagodita način opravljanja poklicne mature in ocenjevanja znanja v skladu s Pravilnikom o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami.

Aktivnost udeležencev POM

v šolskem letu 2017/2018

Rok izvedbe
Poziv za predlaganje tem in naslovov izdelkov 20. 10 2017
Zbiranje tem in naslovov izdelkov oziroma storitev za 4. predmet POM od 25.10.2017 do 31.10.2017
Zadnji rok za oddajo predloga za naslov izdelka oziroma storitve za 4. predmet POM 2. 11. 2017
Pregled in potrditev naslovov izdelka/storitve 9. 11. 2017
Objava seznama naslovov na oglasni deski 14.11.2017
Oddaja predhodnih prijav k poklicni maturi 16. 11. 2017
Prijava izdelka oziroma storitve (4. predmet) 27.11. 2017
Izdaja pisnega sklepa kandidatu 27. 11. 2017
Možna sprememba teme in mentorja 30.11.2017
Potrditev spremenjenih naslovov 1.12.2017
Predmaturitetni preizkus
ZIMSKI ROK POKLICNE MATURE
Rok za prijavo k POM v zimskem roku 3.12.2017
Izdelava dokumentacije za 4. predmet POM v zimskem roku (priporočilo) 16.1.2018
Rok za oddajo tehniške dokumentacije (v pisni obliki) za 4. predmet POM v zimskem roku 22.1.2018
Rok za oddajo naknadne prijave k POM v zimskem roku iz upravičenih razlogov 22.1.2018
Rok za pisno odjavo od POM 28.1.2018
Angleščina – pisni izpit ob 900 uri 5.2. 2018
Slovenščina – pisni izpit ob 900 uri 1.2. 2018
Matematika – pisni izpit ob 900 uri 5.2. 2018
Nemščina – pisni izpit ob 900 uri 8.2. 2018
Drugi predmet– pisni izpit ob 900 uri 2.2.2018
Ustni izpiti in zagovor izdelka/storitve Od 6.2.2018 do 16.2.2018
Seznanitev kandidatov z uspehom na POM 5.3.2018
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo 8.3.2017
SPOMLADANSKI ROK POKLICNE MATURE 2018
Rok za oddajo predprijav k poklicni maturi 15. 11. 2017
Zadnji rok za prijavo k POM v spomladanskem roku 30.3.2018
Izdelava dokumentacije za 4. predmet POM v spomladanskem  roku (priporočilo) 20.5.2018
Rok za oddajo tehniške dokumentacije (v pisni obliki) za 4. predmet POM v spomladanskem roku 25.5.2018
Rok za oddajo naknadne prijave k POM (spomladanski rok) iz upravičenih razlogov 19.5.2018
Rok za pisno odjavo od POM 25.5.2018
Angleščina – pisni izpit ob 900 uri 2.6. 2018
Slovenščina – pisni izpit ob 900 uri 29.5. 2018
Matematika – pisni izpit ob 900 uri 9.6. 2018
Nemščina – pisni izpit ob 900 uri 6.6. 2018
Drugi predmet – pisni izpit ob 900 uri 11.6. 2018
Ustni izpiti in zagovor izdelka/storitve 13.6. 2018-22.6. 2018
Seznanitev kandidatov z uspehom na POM 6.7. 2018
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo 9.7.2018
JESENSKI ROK POKLICNE MATURE 2018
Rok za prijavo k POM v jesenskem izpitnem roku 7.7. 2018
Rok za naknadne prijave k POM v jesenskem roku 14.8. 2018
Rok za oddajo tehniške dokumentacije (v pisni obliki) za 4. predmet POM v jesenskem roku 15.8. 2018
Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature v jesenskem roku 20.8. 2018
Slovenščina – pisni izpit ob 900 uri 24.8. 2018
Matematika – pisni izpit ob 900 uri 27.8. 2018
Angleščina – pisni izpit ob 900 uri

Nemščina – pisni izpit ob 900 uri

29.8. 2018
2. predmet – pisni izpit ob 900 uri 31.8. 2018
Ustni izpiti in zagovor izdelka/storitve 24.8. 2018-5.9. 2018
Seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi 10.9. 2018
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo 13.9.2018