Zaključni izpiti

Naziv poklicne izobrazbe si kandidati pridobijo, ko uspešno opravijo zaključni izpit v enem od
izobraževalnih programov nižjega ali srednjega poklicnega izobraževanja.

Na zaključnem izpitu kandidati izkazujejo teoretično in praktično znanje, ki so ga pridobili med procesom izobraževanja in s katerim dokažejo, da so usposobljeni za poklic. Po opravljenem zaključnem izpitu se kandidati lahko zaposlijo brez nadaljnjega formalnega izobraževanja ali usposabljanja (pripravništva), lahko pa – če je to možno – nadaljujejo izobraževanje po vertikali.

Zakonski predpisi, ki določajo izvedbo zaključnega izpita:
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
Pravilnik o zaključnem izpitu
Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju
Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah
Pravilnik o zaključnih izpitih v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju

Drugi dokumenti, ki določajo izvedbo zaključnega izpita:

 • Izpitni katalog za slovenščino in
 • Izpitni katalog za izdelek oziroma storitev in zagovor za ustrezen izobraževalni program.

Pogoji za opravljanje zaključnega izpita
Zaključni izpit lahko opravlja vsak, ki je uspešno končal zaključni letnik nižjega oziroma srednjega poklicnega izobraževanja oziroma je dosegel predpisano število kreditnih točk in je opravil druge s programom določene obveznosti.

Izpitni roki in prijava
Zaključni izpit poteka v spomladanskem, jesenskem in zimskem roku, podrobnejšo razporeditev opravljanja za posamezno šolo pa mora šolska komisija za zaključni izpit objaviti najkasneje do 31. januarja za tekoče šolsko leto.
Kandidat lahko zaključni izpit ali posamezni izpit opravlja ali izboljšuje večkrat.

Kandidati se na zaključni izpit prijavijo na šoli oziroma v organizacijah za izobraževanje, ki izvajajo ustrezni izobraževalni program. Obrazci so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Izobraževalni programi in izpitni katalogi so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Izpitni roki so:

 • spomladanski
 • jesenski
 • zimski

Kandidat lahko zaključni izpit ali posamezni izpit popravlja ali izboljšuje večkrat.

Vse informacije o zaključnem izpitu lahko dobite pri tajnici Mojci Berce, v prostorih Ljudske univerze Radovljica, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica.

e-naslov: infor@lu-r.si
tel. številka: 04 537 24 00

NAVODILA ZA PRISTOP K ZAKLJUČNEMU IZPITU

Pisni izpit – Razvrstitev kandidatov pokomisijah in prostorih bo objavljen na dan pisnega izpita.

OPOZORILO – Zaradi identifikacije mora imeti kandidat na izpitu osebni dokument s fotografijo, ki ga predzačetkom izpita položi na rob mize.

Kandidati se zberejo 10 minut pred začetkom pisanja pred izpitnim prostorom!

Odroben   razpored  ustnih   izpitov bo   objavljen   najkasneje   v   tri dni pred začetkom ustnih izpitov.

K opravljanju zaključnega izpita se je potrebno prijaviti na obr. DZS št.1,39 (http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/). Prijavi  je  potrebno  priložiti  spričevalo  3. letnika, za popravne izpite pa tudi obvestilo o uspehu na zaključnem izpitu.

Od opravljanja zaključnega izpita se lahko odjavite najkasneje 3 dni pred začetkom roka na obr. DZS št. 1,43.

http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/

ODJAVE OD ZAKLJUČNEGA IZPITA

Kandidat se lahko odjavi od zaključnega izpita v celoti ali od posameznega izpita najpozneje tri dni pred pričetkom izpita. Če se ne odjavi, se šteje, da je izkoristil izpitni rok, tudi če ni pristopil k izpitu, razen v primeru višje sile.

Kandidati se prijavijo in odjavijo pri tajnici Mojci Berce.

CENIK

Kandidati, ki nimajo statusa dijaka naše šole zaključni izpit oz. posamezno enoto zaključnega izpita plačajo po spodaj navedenem ceniku.

Zaključni izpit v celoti 240€
Slovenščina 90
Zaključno delo 90 €

Ceno poravnajo v tajništvu šole ob prijavi na zaključni izpit.

ZIMSKI IZPITNI ROK

Obdobje zimskega izpitnega roka 2019 3. 2.–15. 2. 2020
Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu 5. 12. 2019
Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov 24. 1. 2020
Zadnji rok za pisno odjavo od zaključnega izpita 30. 1. 2020
Slovenščina – pisni izpit 10. 2. 2020
Ustni izpiti 6.–15. 2. 2020
Seznanitev kandidatov z uspehom pri zaključnem izpitu 4. 3. 2020

 

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

Obdobje spomladanskega izpitnega roka 2020 30. 5.–22. 6. 2020
Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu 31. 3. 2020
Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov 20. 5. 2020
Zadnji rok za pisno odjavo od zaključnega izpita 26. 5. 2020
Organizirane priprave na ZI 25. do 29. 5. 2020
Slovenščina – pisni izpit 8. 6. 2020
Ustni izpiti 13.‒19. 6. 2020
Seznanitev kandidatov z uspehom pri zaključnem izpitu 22. 6. 2020

 

JESENSKI IZPITNI ROK

Obdobje jesenskega izpitnega roka 24. 8.–1. 9. 2020
Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu 8. 7. 2020
Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov 14. 8. 2020
Zadnji rok za pisno odjavo od zaključnega izpita 20. 8. 2020
Slovenščina – pisni izpit 25. 8. 2020
Ustni izpiti 24. 8.–2. 9. 2020
Seznanitev kandidatov z uspehom pri zaključnem izpitu 3. 9. 2020

PREDMETI NA ZAKLJUČNEM IZPITU

Kandidati v prenovljenem programu srednjega poklicnega izobraževanja, programi trgovec, računalnikar, administrator opravljajo zaključni izpit iz dveh predmetov:

 • SLOVENŠČINA (pisni in ustni del izpita),
 • ZAKLJUČNO DELO.

Kandidati, ki so imeli v zaključnem letniku pri SLO zaključeno oceno 5 so oproščeni opravljanja izpita iz SLO.

Dokumenti, ki določajo izvedbo zaključnega izpita:

ADMINISTRATOR Izpitni katalog za izdelek oziroma storitev in zagovor za ustrezen izobraževalni program.

RAČUNALNIKAR Izpitni katalog za izdelek oziroma storitev in zagovor za ustrezen izobraževalni program.

TRGOVEC Izpitni katalog za izdelek oziroma storitev in zagovor za ustrezen izobraževalni program.

teoretični del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine (madžarščina oziroma italijanščina na narodno
  mešanem območju),
 • ustni izpit iz strokovno teoretičnega predmeta;

praktični del:

 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Izdelek oziroma storitev in zagovor se kljub enakemu poimenovanju po vsebini razlikuje glede na izobraževalni program. V novih oziroma prenovljenih izobraževalnih programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja kandidati na zaključnem izpitu pri izdelku oz. storitvi in zagovoru izkazujejo teoretično in praktično znanje oziroma poklicne kompetence.

V neprenovljenih izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja pa kandidati izkazujejo teoretično znanje na izpitu iz strokovno teoretičnega predmeta, praktično usposobljenost pa z izdelkom oziroma storitvijo.

Ocenjevanje splošnih in poklicnih kompetenc pri zaključnem izpitu se izvede v skladu z:

 • izobraževalnim programom,
 • izpitnim katalogom in
 • šolskimi pravili.

Ocenjuje se z ocenami od 2 do 5 in z opisno oceno »Ni opravil«. Ocene od 2 do 5 so pozitivne. Kandidat opravi posamezni izpit, ko doseže pozitivno oceno.

Pisni izpit ocenjuje en ocenjevalec. Državna komisija za zaključni izpit (DK ZI) lahko določi za ocenjevanje pisnega izpita tudi drugega ocenjevalca. Pri pisnem izpitu sta navzoča najmanj dva nadzorna učitelja. Ustni izpit oziroma zagovor zaključnega dela se izvaja pred šolsko izpitno komisijo za zaključni izpit (ŠIK ZI), ki določi končno oceno pri posameznem izpitu na predlog izpraševalca po opravljenem ustnem izpitu oziroma zagovoru. Če se člani ŠIK ZI ne strinjajo s predlagano oceno, se izvede usklajevanje. Če to ni uspešno, o oceni glasujejo. Če je rezultat glasovanja neodločen, odloči glas izpraševalca. Z doseženo oceno pri zaključnem izpitu seznani kandidata predsednik ŠIK ZI.

Pri ustnem izpitu iz slovenščine (madžarščine oziroma italijanščine na narodno mešanem območju) je izpraševalec praviloma učitelj, ki je dijaka poučeval v zaključnem letniku.

Pri zaključnem delu izdelavo izdelka oziroma opravljanje storitve spremlja mentor, zagovor pa poteka pred ŠIK ZI, v katero je lahko imenovan zunanji član iz vrst delodajalcev. Pri zagovoru zaključnega dela je izpraševalec dijakov mentor ali učitelj ustreznega strokovnega področja. Vprašanja kandidatu postavlja le izpraševalec.

Obseg in zgradbo zaključnega izpita določa izobraževalni program. Izobraževalni programi so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Zaključni izpit v prenovljenih izobraževalnih programih nižjega poklicnega izobraževanja obsega:

 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Zaključni izpit v prenovljenih izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine (italijanščina ali madžarščina na narodno mešanem območju) in
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Zaključni izpit v neprenovljenih izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja obsega:

teoretični del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine (madžarščina oziroma italijanščina na narodno
  mešanem območju),
 • ustni izpit iz strokovno teoretičnega predmeta;

praktični del:

 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Izdelek oziroma storitev in zagovor se kljub enakemu poimenovanju po vsebini razlikuje glede na izobraževalni program. V novih oziroma prenovljenih izobraževalnih programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja kandidati na zaključnem izpitu pri izdelku oz. storitvi in zagovoru izkazujejo teoretično in praktično znanje oziroma poklicne kompetence.

V neprenovljenih izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja pa kandidati izkazujejo teoretično znanje na izpitu iz strokovno teoretičnega predmeta, praktično usposobljenost pa z izdelkom oziroma storitvijo.

Ocenjevanje splošnih in poklicnih kompetenc pri zaključnem izpitu se izvede v skladu z:

 • izobraževalnim programom,
 • izpitnim katalogom in
 • šolskimi pravili.

Ocenjuje se z ocenami od 2 do 5 in z opisno oceno »Ni opravil«. Ocene od 2 do 5 so pozitivne. Kandidat opravi posamezni izpit, ko doseže pozitivno oceno.

Pisni izpit ocenjuje en ocenjevalec. Državna komisija za zaključni izpit (DK ZI) lahko določi za ocenjevanje pisnega izpita tudi drugega ocenjevalca. Pri pisnem izpitu sta navzoča najmanj dva nadzorna učitelja. Ustni izpit oziroma zagovor zaključnega dela se izvaja pred šolsko izpitno komisijo za zaključni izpit (ŠIK ZI), ki določi končno oceno pri posameznem izpitu na predlog izpraševalca po opravljenem ustnem izpitu oziroma zagovoru. Če se člani ŠIK ZI ne strinjajo s predlagano oceno, se izvede usklajevanje. Če to ni uspešno, o oceni glasujejo. Če je rezultat glasovanja neodločen, odloči glas izpraševalca. Z doseženo oceno pri zaključnem izpitu seznani kandidata predsednik ŠIK ZI.

Pri ustnem izpitu iz slovenščine (madžarščine oziroma italijanščine na narodno mešanem območju) je izpraševalec praviloma učitelj, ki je dijaka poučeval v zaključnem letniku.

Pri zaključnem delu izdelavo izdelka oziroma opravljanje storitve spremlja mentor, zagovor pa poteka pred ŠIK ZI, v katero je lahko imenovan zunanji član iz vrst delodajalcev. Pri zagovoru zaključnega dela je izpraševalec dijakov mentor ali učitelj ustreznega strokovnega področja. Vprašanja kandidatu postavlja le izpraševalec.

Kandidat uspešno opravi zaključni izpit, ko doseže pozitivne ocene pri vseh izpitih. Splošni uspeh na zaključnem izpitu se določi v točkah tako, da se seštejejo ocene izpitov in vsota deli s številom izpitov in zaokroži na eno decimalko.

Kandidat, ki uspešno opravi zaključni izpit, prejme spričevalo o zaključnem izpitu in obvestilo o uspehu pri zaključnem izpitu. Kandidat, ki doseže najvišje možno število točk, doseže izjemni splošni uspeh in dobi spričevalo o zaključnem izpitu s pohvalo. Če kandidat pri zaključnem izpitu ni uspešen, prejme obvestilo o uspehu pri zaključnem izpitu.

Oprostitev opravljanja izpitov zaključnega izpita
Kandidati, ki opravljajo zaključni izpit v izobraževalnih programih za pridobitev nižje oziroma srednje poklicne izobrazbe, so lahko oproščeni opravljanja izpita iz slovenščine (na narodno mešanem območju italijanščina oziroma madžarščina), če so bili pri tem predmetu v zaključnem letniku ocenjeni z oceno odlično (5). Preostale izpite zaključnega izpita morajo opravljati.

Aktivnost udeležencev za zaključne izpite

v šolskem letu 2017/2018

Rok izvedbe
ZIMSKI ROK – ZAKLJUČNI IZPIT 2017
Zbiranje predlogov za teme do 29.09.2017
Pregled in potrditev tem 26.10.2017
Objava tem  (oglasna deska, internet) 27.10.2017
Prijava kandidatov – oddaja vloge za odobritev teme 24.11.2017
Možne spremembe tem po kandidatih 08.12.2017
Potrditev prijavljene teme na ŠKZI 21.12.2017
Izdaja pisnega sklepa kandidatom 29.01.2018
Rok za prijavo k ZI v zimskem roku 5.1.2018
Rok za pisno odjavo od ZI 29.1.2018
Slovenščina – pisni izpit ob 900 uri 5.2.2018
Slovenščina – ustni izpit 6.2.2018 do 9.2.2018*
Ustni izpiti in zagovor izdelka/storitve 6.2.2018 do 9.2.2018*
Seznanitev kandidatov z uspehom na ZI 14.2.2018
SPOMLADANSKI ROK – ZAKLJUČNI IZPIT  
Rok za prijavo k ZI v spomladanskem roku 04. 5.2018
Izdelava dokumentacije za 2. predmet ZI v spomladanskem roku (priporočilo) 20.5.2018
Rok za oddajo tehniške dokumentacije (v pisni obliki) za 2. predmet ZI v spomladanskem roku 25.5.2018
Rok za oddajo naknadne prijave k ZI (zimski rok) iz upravičenih razlogov 31.5.2018
Rok za pisno odjavo od ZI 31.5.2018
Slovenščina – pisni izpit ob 900 uri 4.6.2018
Slovenščina – ustni izpit 5.6.2018 do 12.6.2018*
Ustni izpiti in zagovor izdelka/storitve 5.6.2018 do 12.6.2018*
Seznanitev kandidatov z uspehom na ZI 20.6.2018
JESENSKI ROK – ZAKLJUČNI IZPIT  
Rok za prijavo k ZI v jesenskem izpitnem roku 14. 7. 2018
Izdelava dokumentacije za 2. predmet ZI v spomladanskem roku (priporočilo) 15.7.2018
Rok za oddajo tehniške dokumentacije (v pisni obliki) za 2. predmet ZI v jesenskem roku 20. 8.2018
Rok za naknadne prijave k ZI v jesenskem roku 15. 8.2018
Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature v jesenskem roku 18. 8.2018
Slovenščina – pisni izpit ob 900 uri 20.8.2018
Slovenščina – ustni izpit 21.8.2018 do 24.8.2018*
Ustni izpiti in zagovor izdelka/storitve 21.8.2018 do 24.8.2018*
Seznanitev kandidatov z uspehom na ZI 29.8.2018

Aktualna obvestila

Okvirni koledar za zaključni izpit določi ministrstvo za šolstvo in šport na začetku šolskega leta.
Za dostop do koledarja zaključnega izpita kliknite na naslednjo povezavo.
Podrobnejši datumi in razporeditev bo objavljena pred začetkom roka na oglasni deski na spletni strani šole naše šole.

Povezave na spletne strani RICa

Koledar
Ocenjevanje

Zakonski predpisi

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
Pravilnik o zaključnih izpitih

Obrazci

Prijava k zaključnemu izpitu
Odjava od zaključnega izpita
Vloga za odobritev teme in naslova 2. izpitne enote